اخوي اي رد اللي تنتظره

ليه نقدر نقول شي
علئ هذي السيارة
مشكوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووور